Regulations

 

REGULATIONS

Of the International floorball tournament
“RIGA FLOORBALL CUP”

I OBJECIVES AND TASKS

 1. To establish the winning teams of the International Floorball Tournament “Riga Floorball Cup” (hereinafter – Floorball tournament) in all groups, and obtainers of the other positions.
 2. To promote the development of the floorball in Latvia and to promote it among the athletes.

II MANAGEMENT

 1. The Floorball tournament is organized by Union „Sportot” in collaboration with Society „ Latvian Floorball Union” according to the rules of the „Sport’s Law” from 24 October 2002.
 2. The Floorball tournament is managed by the chief referee of the tournament who is also responsible for the course of the tournament.
 3. The issues about the violations of the tournament regulations and application of the disciplinary measures are decided by the Jury of the tournament.

III TIME AND LOCATION

 1. Floorball tournament takes place from 16 August till 18 August 2019, at the International Exhibition centre Ķīpsala, Ķīpsalas street 8, according to the gaming calendar drawn up by the chief referee. The organizers have the rights to lead the games also in other halls.

IV PARTICIPANTS

 1. The following groups take part in the Floorball tournament:

Men’s group;
Female group;
Boys – group B-14 (born 2005 and younger);
Boys – group B-12 (born 2007 and younger);
Boys – group B-10 (born 2008, 2009 and younger);

 1. Before the start of the tournament, for each team in the application must indicate precisely the players date of birth (dd.mm.yyyy.) During the Floorball tournament no other exceptions will not be permitted.
 2. In the tournament may participate the National teams.

V PARTICIPATION FEE

 1. In the Floorball tournament only those teams take part, which have till 15 July 2019, sent the applications and paid the participation fee to the bank account specifications stated by the organizers.
 2. Participation fee for each team:

Early Bird Registration I – available until 23:59 GMT on 28 February 2019
– In adult group 125,- EUR + 12,- EUR for team member bracelet.
– In youth group 100,- EUR + 12,- EUR for team member bracelet.

Early Bird Registration II – available until 23:59 GMT on 30 April 2019
– In adult group 150,- EUR + 12,- EUR for team member bracelet.
– In youth group 115,- EUR + 12,- EUR for team member bracelet.
Standard Registration – available until 23:59 GMT on 15 July 2019
– In adult group 175,- EUR + 12,- EUR for team member bracelet.
– In youth group 135,- EUR + 12,- EUR for team member bracelet.

 1. Applying team an elite group of men and / or group of men, the club have the opportunity to apply one or two junior teams with a 30% discount ( registration until 30.04.2019 . – EUR 70 by registering before 15.7.2019. – EUR 95)
 2. Bracelets are mandatory for players, coaches, agents, medical officer.
 3. Bracelets will be three categories – adult group , boys B-14, B-12 and B-10 boys (each category in a different color ). Before playing a match referees will check whether the player has the corresponding category wristband in order to determine whether a participant can take part in a particular game.
 4.  Simultaneously with sending the application the team has to pay the participation fee for taking part in the Floorball tournament till 15 of July 2019 to the following bank account specifications:

Union „Sportot”
Registration No. 40008124366
Address: Liela street 64, Marupe, Latvia.
IBAN: LV56HABA0551038294997
SWIFT:HABALV22

Please in payments show the team name and age group (for example – RTU/ Rockets U-14)

VI APPLICATIONS

 1. The application of the teams should be sent via e-mail to these addresses: Janis.Jansons@rhc.lv not later than 1 August 2019. The last application or recall of players is possible at the first day of the tournament during the accreditation of the team.

VII COURSE

 1. Before starting the Floorball tournament the organizers inform about the playing procedure.
 2. For the matches the reduced floorball game regulations of the International Floorball Federation (IFF) are applied.
 3. The match is organized for 6 against 6 (5 field players and a goalkeeper). To start the match, at least 5 players of the team (5 field players and a goalkeeper) should be on the rink.
 4. The duration of the match for Men, Female, Boys B-14, B-12 and B-10 groups are 2 x 15 minutes (non-effective time) with a 3-minute break between periods.
 5. The duration of the FINAL match for all age groups is 2 x 20 minutes (non-effective time) with 3-minute break between the periods.
 6. During the last 3 minutes of the last period of the FINAL match the “net time” is stated.
 7. The match duration time is stopped only when goals are scored, a penalty stated, half a minute breaks as well as special occasions (the rink referee decides to formulate a case as special). Match duration time is stopped in the last minit of second halftime.
 8. The matches take place according to the provisions specified in the “TIME AND LOCATION” part of these Regulations, depending on the number of teams applied, at the beginning of the tournament according to circle system, afterwards according to the play-off
 9. If the play-off matches or matches for a position end with an even result, the winner of the match is decided by the penalty shots.
 10. For winning the match the team gets 2 points, for a drawn – 1 point, for a loss – 0 points. For absence from the match the team takes the loss with the score of 0:5.
 11. In case of equal number of points the team occupying higher position within the group matches (preliminary matches) is stated:
 •  by the internal matches of the teams concerned;
 • by the best proportion of goals gained and lost during all the matches of the tournament;
 • by the most number of goals gained during all the matches of the tournament;
 • by the least sum of penalty time during all the matches of the tournament;
 • by raffle.

VIII PROVISIONS

 1. The Floorballtournamentorganizersprovide the sportingfacilities (playing rink, dressing room,shower), referees, match secretaries, medical staff, as well as are responsiblefor maintaining public order at the site.
 2. The tournamentparticipantscover the travel and lodging expenses of the team.
 3. During the tournament,the athleteisresponsible for his ownhealthas well ashealthand life insurance.
 4. Each teamisguaranteedat least fourmatches.

IX AWARDING

 1. The winners of the first rank for each group are awarded with cups andmedals, but the other players andrepresentatives with the medals.
 2. The top scorers the best players of the tournament will be awarded with commemorative souvenirs.

Starptautiskā florbola turinīra

“RIGA FLOORBALL CUP”

NOLIKUMS

 

I MĒRĶI UN UZDEVUMI

1. Noskaidrot Starptautiskā florbola turnīra „Riga Floorball Cup” (turpmāk tekstā – Turnīrs) uzvarētāju komandas un pārējo vietu ieguvējus visās grupās.

2. Veicināt florbola attīstību Latvijā un popularizēt to iedzīvotāju vidū.

II VADĪBA

1. Turnīru organizē Biedrība „Sportot” sadarbībā ar Biedrību „Latvijas Florbola savienība” atbilstoši 2002.gada 24.oktobra „Sporta likuma” prasībām.

2. Turnīru vada un par tā norisi atbild Turnīra galvenais tiesnesis.

3. Jautājumus par Turnīra Nolikuma pārkāpumiem un disciplināro sodu piemērošanu lemj turnīra Žūrija.

III VIETA UN LAIKS

Turnīrs notiek no 2019.gada 16. līdz 18.augustam Ķīpsalas izstāžu centrā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8, atbilstoši Turnīra galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram. Turnīra organizatoriem ir tiesības, nepieciešamības gadījumā, spēles nozīmēt arī citās zālēs.

IV DALĪBNIEKI

1. Turnīra dalībnieku grupas:

– Vīriešu grupa;
– Sieviešu grupa;
– Zēnu B-14 grupa (dzimuši 2005.gadā un jaunāki);
– Zēnu B-12 grupa (dzimuši 2007.gadā un jaunāki);
– Zēnu B-10 grupa (dzimuši 2008., 2009.gadā un jaunāki);     

2. Pirms turnīra sākuma katrai komandai pieteikumā ir precīzi jānorāda spēlētāju dzimšanas dati (dd.mm.gggg). Turnīra laikā nekādi citi izņēmumi netiks pieļauti.

3. Turnīrā var piedalīties nacionālās izlases.

V DALĪBAS MAKSA

1. Turnīrā piedalās komandas, kuras līdz 2019.gada 15.jūlijam iesūtījušas pieteikumus un iemaksājušas noteikto dalības maksu uz turnīra organizatoru norādītajiem rekvizītiem.

2. Dalības maksa par vienu komandu:


Agrā reģistrācija I līdz 28.02.2019
– pieaugušo grupās – 125,- EUR + 12,- EUR dalībnieka aproce.
– zēnu grupās – 100,- EUR + 12,- EUR dalībnieka aproce.

Agrā reģistrācija II līdz 30.04.2019
– pieaugušo grupās – 150,- EUR + 12,- EUR dalībnieka aproce.
– zēnu grupās – 115,- EUR + 12,- EUR dalībnieka aproce.

Standarta reģistrācija līdz 15.07.2019
– pieaugušo grupās – 175,- EUR + 12,- EUR dalībnieka aproce.
– zēnu grupās – 135,- EUR + 12,- EUR dalībnieka aproce.

Piesakot komandu vīriešu elites grupā un/vai vīriešu grupā, klubam ir iespēja pieteikt vienu vai divas jauniešu komandas ar 30% atlaidi (reģistrējoties līdz 30.04.2019. – EUR 70, reģistrējoties līdz 15.07.2019. – EUR 95).

3. Aproce ir obligāta ikvienam turnīra dalībniekam (spēlētājiem, treneriem, pārstāvjim, medicīnas darbiniekam). Aprocēm būs trīs kategorijas – pieaugušo grupu, zēnu B-14, B-12 un zēnu B-10 (katra kategorija citā krāsā). Pirms spēles mača tiesneši pārbaudīs vai spēlētājam ir atbilstošās kategorijas aproce, lai noskaidrotu vai dalībnieks var piedalīties konkrētajā spēlē.


4. Nosūtot pieteikumu, komandai vienlaicīgi ir jāsamaksā dalības maksa par dalību Turnīrā uz šādiem rekvizītiem:

Biedrība „Sportot”
Reģ. Nr. 40008124366
Adrese: Lielā iela 64, Mārupe
IBAN:
LV56HABA0551038294997
SWIFT: HABALV22
Maksājuma uzdevumā jānorāda komandas nosaukums un grupa.

VI PIETEIKUMI

1. Komandu sastāvu pieteikumi jānosūta uz e-pasta adresi: Janis.Jansons@rhc.lv ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1. augustam. Pēdējā spēlētāju pieteikšana vai atsaukšana no turnīra iespējama komandas akreditēšanās brīdī turnīra pirmajā dienā.

VII NORISE

1. Pirms Turnīra organizatori dalībniekiem nosūta spēļu kalendāru.

2. Spēles notiek saskaņā ar vienkāršotiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) apstiprinātajiem florbola spēles noteikumiem.

3. Spēles norisinās „seši pret seši” (5 laukuma spēlētāji un vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, katrā komandā uz laukuma ir jābūt vismaz 6 spēlētājiem (5 laukuma spēlētāji un vārtsargs).

4. Spēles laiks priekšsacīkstēs Vīriešu, Sieviešu, Zēnu B-14, B-12 un B-10 grupās ir

2 x 15 minūtes (neefektīvais laiks) ar 3 minūšu starpbrīdi starp puslaikiem.

5. Finālspēles laiks visās grupās ir 2 x 20 minūtes (neefektīvais laiks) ar 3 minūšu starpbrīdi starp puslaikiem.

6. Finālspēles pēdējā puslaika pēdējās 3 minūtēs tiek fiksēts spēles „tīrais laiks”.

7. Spēles laiku aptur tikai, ja gūti vārti, piešķirts noraidījums, 30 sekunžu pārtraukumos, kā arī īpašos gadījumos (spēles laukuma tiesneši izlemj, kādus gadījumus kvalificēt kā īpašus). Spēles laiks tiek apturēts arī otrā puslaika pēdējā minūtē.

8. Spēles notiek saskaņā ar Nolikuma sadaļā VIETA UN LAIKS minētajiem nosacījumiem, atkarībā no pieteikušos komandu skaita; priekšsacīkstēs – pēc apļa sistēmas, pēc tam – pēc izslēgšanas spēļu sistēmas.

9. Ja izslēgšanas spēles vai spēles par vietu laiks beidzas neizšķirti, spēles uzvarētājs tiek noskaidrots ar katras komandas 3 pēcspēles metienu palīdzību.

10. Par uzvaru priekšsacīkšu spēlē komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu – 1 punktu, par zaudējumu – 0 punktu. Par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5.

11. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšsacīkšu spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

• pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
• pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās turnīra spēlēs;
• pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs;
• pēc mazākās soda laiku summas visās turnīra spēlēs;
• pēc izlozes.

VIII NODROŠINĀJUMS

1. Turnīra organizatori nodrošina sporta bāzi (spēles laukumu, ģērbtuvi, dušas), spēļu sekretariātu, spēles laika tiesnesi, soda laiku tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicīnas darbinieku, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Turnīra norises vietā.

2. Turnīra dalībnieki sedz komandas ceļa un ēdināšanas izdevumus.

3. Turnīra laikā sportists ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, kā arī par savas veselības un dzīvības apdrošināšanu.

4. Katrai komandai tiek nodrošinātas vismaz četras spēles.

IX APBALVOŠANA

1. Turnīra katras grupas pirmo vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem, bet pirmo triju komandu visus spēlētājus un oficiālos pārstāvjus – ar medaļām.

2. Turnīra katras grupas labākos un rezultatīvākos spēlētājus apbalvo ar piemiņas suvenīriem.

 

Our partners

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Accept Read more